Het Gemeenschappelijk vermogen

Om het gemeenschappelijk vermogen vast te leggen is de peildatum van belang. De Peildatum is de datum waarop de waarde van alle bezittingen wordt berekend. Wettelijk gezien is de peildatum de datum waarop de gemeenschap werd ontbonden (datum indiening verzoekschrift tot echtscheiding), maar partners mogen hier ook onderling over overleggen en per vermogensbestanddeel een datum bepalen.

Gelijke verdeling bij gemeenschap van goederen

Na de ontbinding van de gemeenschap van goederen hebben partners volgens artikel 1:100 BW recht op een gelijk deel. Als een van de partners minder krijgt toebedeeld dan waar hij/zij recht op heeft, wordt deze partner onderbedeeld. De andere partner wordt dan overbedeeld. Standaard geldt een verdeling van 50/50 op de wettelijke peildatum. U kunt er voor kiezen om een overzicht van het gemeenschappelijke vermogen en de verdeling op te laten stellen. U dient daar dan bij de inventarisatie voor te kiezen en de gevraagde gegevens aan te leveren. Bij de vaststelling van het gemeenschappelijk vermogen moet u onder andere denken aan; de eigen woning, roerende goederen, spaargelden en effecten, kapitaal- en spaarverzekeringen en schulden.

Bekijk hier ons stappenplan bij online scheiden

online-scheiden-plus

FAQ – financieel

Vruchtgebruik is het recht waardoor iemand gebruik mag maken van goederen die niet zijn/haar eigendom zijn. Bij scheiding is het mogelijk dat 1 van de partners door bijvoorbeeld een erfenis rechten op vruchtgebruik heeft gekregen voor bijvoorbeeld een woning. Deze rechten vallen niet binnen de gemeenschap van goederen en zijn daardoor niet door de andere partner opeisbaar.

Verknochte goederen zijn bezittingen en schulden die op speciale wijze aan een persoon verbonden zijn. Deze bezittingen en schulden vallen buiten de gemeenschap van goederen wanneer u gaat scheiden. De Hoge Raad stelt hoge eisen aan de voorwaarden voor verknochte goederen, zodat iemand zich niet zonder meer kan beroepen op verknochtheid bij scheiding. Een ontslagvergoeding valt niet onder verknochte goederen; een invaliditeitsuitkering wel.

Partners hebben wanneer zij scheiden over en weer recht op een deel van elkaars aanspraak op ouderdomspensioen conform de ‘Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding’. De WVPS geldt voor zowel gehuwden als geregistreerd partners. WVPS is van regelend recht en regelt de verevening van ouderdomspensioen als volgt: al het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen aan ieder voor 50% toerekenen.

Naast de rechten op elkaars ouderdomspensioen bij scheiden, is er tevens een recht op omzetting van een deel van het nabestaandenpensioen in een bijzonder nabestaandenpensioen ten behoeve van de ex-partner. Deze regeling is vastgelegd in de PensioenWet.