verbreken

Samenlevingscontract ontbinden.

Een samenlevingscontract is meestal opgesteld door een Notaris. Er staat altijd in vermeld hoe het samenlevingscontract kan worden ontbonden.
Vaak zijn dit de volgende mogelijkheden:

– Door opzegging (al dan niet middels aangetekend schrijven) van één van partijen op het tijdstip waarop de opzegging is gedaan.

– Door het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

– Door het overlijden van één van partijen.

De rechter is niet bevoegd om uw samenwoonrelatie te ontbinden. Dit betekent dat u dus ook niet naar de rechtbank hoeft. Onze ScheidingsMakelaars helpen u om goede afspraken te maken en deze op papier te zetten.

Verschillen tussen getrouwd zijn en een samenlevingscontract.

Bij een huwelijk is er sprake zijn van een (beperkte) gemeenschap van goederen of van huwelijksvoorwaarden. Bij “samenwoners” is er geen sprake van enige gemeenschap van goederen.

Dit betekent dat het raadzaam is tijdens de relatie goed vast te leggen wat van wie is. Meestal wordt dat vergeten want partners zitten zeker in het begin “op een roze wolk” en gaan er niet vanuit ooit uit elkaar te gaan. Dat kan bij het uit elkaar gaan de nodige ruzies opleveren.

Een ander verschil is dat er geen zorgplicht (partneralimentatie) is naar elkaar na het verbreken van de relatie.

Ouderlijk gezag
Ben je gehuwd dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag over de kinderen die voor of tijdens het huwelijk zijn geboren en die zijn erkend. Zijn de kinderen erkend maar het ouderlijk gezag is door vader niet aangevraagd dan kan dat alsnog als de ouders uit elkaar gaan.

Pensioenverevening
Bij een huwelijk geldt de wet verevening pensioenrechten bij scheiding die o.a. bepaalt dat je recht hebt op de helft van het tijdens het huwelijk door je partner opgebouwde ouderdomspensioen. Samenwoners hebben dat recht niet. Ieder behoudt zijn eigen opgebouwde ouderdomspensioen. Wel heb je recht als samenwoners die uit elkaar gaan op het nabestaandenpensioen als dit niet op risicobasis is opgebouwd. Dat geldt in principe voor de bedrijfstakpensioenfondsen.