geldzaken

Alimentatie

We kennen kinder- en partneralimentatie.

Kinderalimentatie
Ouders zijn wettelijk verplicht om naar draagkracht te voorzien in het levensonderhoud van hun kinderen. Deze plicht bestaat tenminste tot het kind de leeftijd van 21 jaar bereikt. Dit geldt niet alleen tijdens het huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwde samenleving, maar ook na beëindiging hiervan. Tot de leeftijd van 18 jaar spreken we over kinderalimentatie, tussen 18 en 21 jaar van “voortgezette onderhoudsplicht voor levensonderhoud en studie”.

De wet geeft geen bedragen voor de vaststelling van de hoogte van de bijdrage in de kosten van levensonderhoud van kinderen. De kinderen mogen financieel niet de dupe worden van de scheiding.

In de praktijk wordt meestal gebruik gemaakt van het “Rapport Alimentatienormen”, beter bekend als het Trema rapport, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Dit rapport geeft uniforme richtlijnen om o.a. de hoogte van de kinderalimentatie te kunnen vaststellen. Hierbij wordt gekeken naar wat de kinderen hun ouders kosten waarbij rekening gehouden wordt met het welstandsniveau van het gezin. Op basis hiervan levert het Nibud aan de werkgroep tabellen aan, waaruit de kosten van de kinderen kunnen worden afgelezen, en daarmee wordt de financiële behoefte van de kinderen vastgesteld.

Partneralimentatie
De partneralimentatieverplichting duurt maximaal 10 jaar, maar is veelal beperkt tot 5 jaar. De alimentatieverplichting eindigt van rechtswege na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaren, maar hierop zijn een drietal uitzonderingen op de 5-jaar periode.

Dit zijn de 3 uitzonderingen op de 5-jaars periode:

– Als u samen kinderen heeft, stopt partneralimentatie pas als het jongste kind 12 jaar is geworden.

– Heeft het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar  geduurd? En krijgt de ex-partner die alimentatie ontvangt, binnen 10 jaar AOW? Dan duurt de alimentatieplicht totdat de ontvanger AOW krijgt.

– Bent u geboren op of voor 1 januari 1970? Duurde uw huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar? En krijgt u over meer dan 10 jaar pas AOW? Dan is de alimentatieduur 10 jaar.

Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn.

Een ScheidingsMakelaar maakt een kinder- en partneralimentatieberekening volgens de Trema normen die gezamenlijk wordt doorgesproken.