Pensioen en online scheiden

Ouderdomspensioen

Partners hebben recht op een deel van elkaars ouderdomspensioen conform de ‘Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding’ ongeacht of er sprake is van huwelijkse voorwaarden. Het is wel zo dat in de huwelijk of partnervoorwaarden expliciet kan worden afgesproken om het pensioen niet of op een andere manier te verevenen. Ongehuwd samenwonenden maken geen aanspraak op basis van de Wet VPS. Zij kunnen wel voor een verrekening kiezen die gelijk staat aan de WVPS. WVPS regelt de verevening van het ouderdomspensioen op de volgende manier: al het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen aan ieder toerekenen voor 50%.

Nabestaandenpensioen

Naast de rechten op ouderdomspensioen, is er ook een recht op omzetting van een deel van het nabestaandenpensioen in een bijzonder nabestaanpensioen en scheidingdenpensioen voor de (ex)partner. Deze regeling ligt vast in de PensioenWet. Bij opbouw van het nabestaandenpensioen op risicobasis is er geen waarde, dus is er ook geen aanspraak, maar kan er onder bepaalde omstandigheden een beroep worden gedaan op Pensioenverweer.

Pensioenverweer

Bij pensioenverweer probeert de financiële zwakkere partner de echtscheiding tegen te houden omdat er geen goede pensioenregeling is getroffen als de (ex)partner komt te overlijden. Er dient dan eerst een voorziening te worden getroffen om het risico af te dekken dat een van de partners er ver op achteruit gaat als de (ex) partner na het huwelijk komt te overlijden.

Melding pensioenfonds

Het pensioenfonds waar het ouderdomspensioen wordt opgebouwd kan natuurlijk niet weten dat u beiden gescheiden bent. Daarom moet u het pensioenfonds (of fondsen als er bij meerdere pensioenfondsen ouderdomspensioen is opgebouwd) binnen twee jaar na de echtscheiding laten weten dat u gescheiden bent en dat het opgebouwde ouderdomspensioen te zijner tijd gesplitst moet worden. U kunt dit formulier alleen of samen met uw ex-partner insturen. Als de melding te laat (dus niet binnen twee jaar) plaatsvindt, dan zal het pensioenfonds het ouderdomspensioen alleen uitkeren aan degene die het heeft opgebouwd. De andere partner heeft dan vervolgens een vordering op degene die het pensioen krijgt uitgekeerd.

Bekijk hier ons stappenplan bij online scheiden

FAQ – financieel

Vruchtgebruik is het recht waardoor iemand gebruik mag maken van goederen die niet zijn/haar eigendom zijn. Bij scheiding is het mogelijk dat 1 van de partners door bijvoorbeeld een erfenis rechten op vruchtgebruik heeft gekregen voor bijvoorbeeld een woning. Deze rechten vallen niet binnen de gemeenschap van goederen en zijn daardoor niet door de andere partner opeisbaar.

Verknochte goederen zijn bezittingen en schulden die op speciale wijze aan een persoon verbonden zijn. Deze bezittingen en schulden vallen buiten de gemeenschap van goederen wanneer u gaat scheiden. De Hoge Raad stelt hoge eisen aan de voorwaarden voor verknochte goederen, zodat iemand zich niet zonder meer kan beroepen op verknochtheid bij scheiding. Een ontslagvergoeding valt niet onder verknochte goederen; een invaliditeitsuitkering wel.

Partners hebben wanneer zij scheiden over en weer recht op een deel van elkaars aanspraak op ouderdomspensioen conform de ‘Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding’. De WVPS geldt voor zowel gehuwden als geregistreerd partners. WVPS is van regelend recht en regelt de verevening van ouderdomspensioen als volgt: al het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen aan ieder voor 50% toerekenen.

Naast de rechten op elkaars ouderdomspensioen bij scheiden, is er tevens een recht op omzetting van een deel van het nabestaandenpensioen in een bijzonder nabestaandenpensioen ten behoeve van de ex-partner. Deze regeling is vastgelegd in de PensioenWet.