Partneralimentatie

Bij een echtscheiding speelt partneralimentatie een belangrijke rol en is vaak een struikelblok bij het maken van afspraken. Alimentatie betaalt een gescheiden persoon voor het levensonderhoud van de vroegere partner. Of dit redelijk is en hoeveel is altijd een onderwerp van discussie. Bij het vaststellen van partneralimentatie kijkt men naar behoefte en draagkracht. De alimentatie kan als volgt worden bepaald:

 • in onderling overleg;
 • aan de hand van de TREMA normen;
 • een berekening van het netto inkomen na de scheiding.

Nieuwe regels partneralimentatie

Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor partneralimentatie. De partneralimentatieverplichting duurt maximaal 10 jaar, maar is veelal beperkt tot 5 jaar. De alimentatieverplichting eindigt van rechtswege na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaren, maar hierop zijn een drietal uitzonderingen op de 5-jaar periode. 

Dit zijn de 3 uitzonderingen op de 5-jaars periode: 

 • Als u samen kinderen heeft, stopt partneralimentatie pas als het jongste kind 12 jaar is geworden. 
 • Heeft het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar  geduurd? En krijgt de ex-partner die alimentatie ontvangt, binnen 10 jaar AOW? Dan duurt de alimentatieplicht totdat de ontvanger AOW krijgt. 
 • Bent u geboren op of voor 1 januari 1970? Duurde uw huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar? En krijgt u over meer dan 10 jaar pas AOW? Dan is de alimentatieduur 10 jaar. 

Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn. 

Een alimentatieverplichting vervalt als de ontvangende ex-partner opnieuw trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat, gaat samenwonen of zelf in zijn/haar levensonderhoud kan voorzien. 

Indien u er met uw partner niet uit kunt komen, dan bepaalt de rechter de hoogte van de partneralimentatie. Het is daarom van groot belang om hier overeenstemming over te bereiken.

Kijk hier voor ons stappenplan bij online scheiden.e, kinderalimentatie.

FAQ – alimentatie

Kinderalimentatie is niet aftrekbaar voor de betaler en hoeft niet opgegeven te worden door de ontvanger.

De duur van de partneralimentatie kan in goed overleg worden bepaald. Er kan daarbij afgeweken worden van de wettelijke normen. Deze normen zijn voor een scheiding na 1 juli 1994:

  • Voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap met kinderen of een huwelijk dat langer dan vijf jaar heeft geduurd is de wettelijke termijn 12 jaar.
  • Voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan vijf jaar geldt het aantal jaren dat de verbintenis heeft geduurd als termijn.

Voor een scheiding die voor 1 juli 1994 plaatsvond geldt in principe een levenslange termijn.

Draagkracht is het vermogen om bepaalde financiele lasten te kunnen dragen. Deze draagkracht is van belang om bij scheiden de hoogte van de partner- en kinderalimenatie vast te stellen.

Soms wijzigt de situatie van een van de ex-partners dusdanig, dat het vastgestelde alimentatiebedrag niet eerlijk meer is. U kunt denken aan de volgende situaties:

  • ontslag;
  • hogere reiskosten of hypotheeklasten na een noodzakelijke verhuizing;
  • kind verhuist naar de andere partner;
  • het aangaan van nieuw of ander werk;
  • pensionering;
  • hertrouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaan;
  • overlijden.

Ga in dat soort situaties met elkaar in overleg om weer tot een eerlijke regeling te komen. Het is verstandig om hier al tijdens de scheidingsprocedure over na te denken.

Dit zijn bedragen die de rechters in Nederland gebruiken om de hoogte van de alimentatie te bepalen bij een scheiding. Deze normen komen uit het juridisch vakblad Trema en ontlenen daaraan de naam. Deze normen worden ieder jaar aangepast aan de actuele situatie. De rechter kan in individuele gevallen afwijken van deze normen, omdat ze niet in de wet zijn vastgelegd.

Gehuwden en geregistreerd partners houden ook na hun relatie een onderhoudsverplichting ten opzichte van elkaar. Zij zijn daarom verplicht alimentatie te betalen.

Het is mogelijk dat u minder partneralimentatie hoeft te betalen als u minder gaat verdienen. Het is wel zo dat als een inkomensdaling aan uzelf te wijten is, bijvoorbeeld omdat uzelf ontslag neemt de rechter kan beslissen dat de alimentatieregeling niet wordt aangepast. Wees daarom voorzichtig en laat u goed informeren als uw situatie gaat veranderen.

Jaarlijks gaan de vastgestelde alimentatiebedragen omhoog. De minister van Justitie bepaalt dit cijfer in de maand november aan de hand van het loonindexcijfer dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt vastgesteld.

Het heeft geen zin om uit te gaan van gemiddelde bedragen aan partneralimentatie. Iedere situatie is verschilllend en daardoor is ook iedere berekening van partneralimentatie verschillend. Uitgangspunten bij de berekening is de welstand tijdens het huwelijke en de draagkracht van de betaler van partneralimentatie. Het is wel bekend dat er gemiddeld bij een op de zes huwelijken partneralimentatie wordt toegezegd.