alimentatie berekenen

Alimentatie berekenen

Kinderalimentatie

Ouders zijn verplicht in het levensonderhoud van hun kinderen te voorzien, hiervoor moet u de alimentatie berekenen. Dit geldt onafhankelijk van de leeftijd van een kind. De verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud bestaat uitsluitend in het geval een kind behoeftig is. Een uitzondering op de eis van behoeftigheid geldt voor de onderhoudsplicht van ouders jegens hun minderjarige kinderen en kinderen tot 21 jaar. De onderhoudsplicht na meerderjarigheid geldt niet alleen voor studerende kinderen tot 21 jaar. Ook kinderen die werken hebben recht op levensonderhoud. Eventueel inkomen van een meerderjarig kind is wel bepalend voor de behoefte aan een onderhoudsbijdrage.
Na een scheiding blijft deze verplichting bestaan. Een onderhoudsplicht jegens een kind kan ook gelden voor een verwekker, een stiefouder en een niet-ouder die het gezag over een kind heeft.

Co-ouderschap

Co-ouderschap is een begrip van de belastingdienst. We spreken van co-ouderschap als de ouders de zorg van de kinderen min of meer gelijk verdelen na de scheiding. De zorgverdeling moet volgens de belastingdienst zodanig zijn, dat de kinderen bij elke ouder tenminste 3 dagen per week verblijven.

We spreken bij co-ouderschap niet over kinderalimentatie maar over “kostenverdeling kinderen bij co-ouderschap”. Je kunt alleen alimentatie betalen aan een kind wat niet tot je huishouden behoort, en bij co-ouderschap wonen de kinderen feitelijk bij beide ouders.

Partneralimentatie

De partneralimentatieverplichting duurt maximaal 10 jaar, maar is veelal beperkt tot 5 jaar. De alimentatieverplichting eindigt van rechtswege na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaren, maar hierop zijn een drietal uitzonderingen op de 5-jaar periode. Voor meer informatie over partneralimentatie klik hier.

In onze aanpak en benadering stellen wij de mens centraal, laat u daarom goed begeleiden door onze ScheidingsMakelaars. Hij of zij maakt altijd een Alimentatie-berekening volgens Trema normen.

Wat kost een scheiding bij online scheiden plus?

Wat kost een scheiding?

Wat kost een scheiding? U bent getrouwd of geregistreerd partners en u wilt online scheiden. Wij kunnen u tegen het beste tarief, snel en met behoud van de hoogste kwaliteit helpen. U kunt online scheiden:

 • Met of zonder kinderen. (in het geval van minderjarige kinderen bent u verplicht om een ouderschapsplan mee te sturen met het scheidingsconvenant. Dit wordt ook door de rechtbank bekrachtigd. Wij verschaffen u een gratis model-ouderschapsplan.)
 • Met of zonder huwelijkse voorwaarden. (in sommige gevallen zullen de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden te complex zijn en zullen we u moeten doorverwijzen naar een scheidingsspecialist. We zullen u daarover uitgebreid informeren.)wat kost een scheiding
 • Met of zonder onderneming (Wanneer er sprake is van winst uit onderneming is Online Scheiden Plus in sommige gevallen niet geschikt en zullen we u moeten doorverwijzen naar een scheidingsspecialist.)

Wij bieden u voor 747,50 euro incl. BTW per persoon:

 • Een volledig echtscheidingsconvenant op basis van door u aangeleverde gegevens.
 • Een ouderschapsplan in het geval van kinderen op basis van door u aangeleverde gegevens.
 • Volledige afhandeling bij de rechtbank. (incl. advocaatkosten, griffiekosten euro 304,-), echtscheidingsbeschikking, akte van berusting en inschrijving bij de gemeente.
 • Controle identiteit door advocaat.
 • Uw scheiding is gemiddeld binnen 6 tot 8 weken geregeld.

Extra kosten: 

Extra kosten kunnen ontstaan als u bijvoorbeeld extra advies nodig heeft op het gebied van partneralimentatie, huwelijkse voorwaarden of de afhandeling van het pensioen. U kunt bij uw online intake aangeven waarvoor u een scheidingsspecialist wilt inschakelen. Wij informeren u altijd vooraf wat deze extra dienstverlening gaat kosten, zodat u direct weet waar u aan toe bent. Heeft u geen extra advies nodig dan zijn er geen bijkomende kosten.

Wat kost een scheiding gemiddeld?

De gemiddelde prijs van een begeleid scheidingstraject ligt tussen de 2500 en 3500 euro. U heeft dan beschikking over een gekwalificeerde scheidingsspecialist die u tijdens gesprekken begeleid om tot een zo goed mogelijk ouderschapsplan te komen. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat u samen bereid moet zijn in overleg tot afspraken te komen. Als u in een vechtscheiding terechtkomt kunnen de kosten veel hoger uitpakken, omdat u beiden een advocaat in de arm moet nemen. Wilt u meer weten over begeleid scheiden in goed overleg, klik hier.

FAQ – financieel


Vruchtgebruik is het recht waardoor iemand gebruik mag maken van goederen die niet zijn/haar eigendom zijn. Bij scheiding is het mogelijk dat 1 van de partners door bijvoorbeeld een erfenis rechten op vruchtgebruik heeft gekregen voor bijvoorbeeld een woning. Deze rechten vallen niet binnen de gemeenschap van goederen en zijn daardoor niet door de andere partner opeisbaar.

Verknochte goederen zijn bezittingen en schulden die op speciale wijze aan een persoon verbonden zijn. Deze bezittingen en schulden vallen buiten de gemeenschap van goederen wanneer u gaat scheiden. De Hoge Raad stelt hoge eisen aan de voorwaarden voor verknochte goederen, zodat iemand zich niet zonder meer kan beroepen op verknochtheid bij scheiding. Een ontslagvergoeding valt niet onder verknochte goederen; een invaliditeitsuitkering wel.

Partners hebben wanneer zij scheiden over en weer recht op een deel van elkaars aanspraak op ouderdomspensioen conform de ‘Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding’. De WVPS geldt voor zowel gehuwden als geregistreerd partners. WVPS is van regelend recht en regelt de verevening van ouderdomspensioen als volgt: al het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen aan ieder voor 50% toerekenen.

Naast de rechten op elkaars ouderdomspensioen bij scheiden, is er tevens een recht op omzetting van een deel van het nabestaandenpensioen in een bijzonder nabestaandenpensioen ten behoeve van de ex-partner. Deze regeling is vastgelegd in de PensioenWet.

Scheiden zonder advocaat

Scheiden zonder advocaat

Met scheiden zonder advocaat bedoelen mensen vaak dat zij niet tegenover elkaar willen komen te staan in een vechtscheiding, waarbij partners met ieder een eigen advocaat een scheiding uitvechten. Als u heftige ruzie heeft en in onmin leeft met elkaar is dat  jammer genoeg soms wel de enige oplossing. Het is echter sterk aan te bevelen met elkaar in gesprek te blijven en in overleg tot een scheiding te komen. In overleg scheiden voorkomt problemen over afspraken in de toekomst en is beter voor alle betrokkenen, niet in de laatste plaats voor de kinderen.

In overleg online scheidenscheiden zonder advocaat

Scheiden zonder advocaat is echter niet mogelijk als partners gehuwd zijn. In het geval van een huwelijk moet er altijd een convenant bij de rechtbank ingediend worden door een advocaat. Hierbij kan Online-scheiden-plus u van dienst zijn. Wij verzorgen voor u de procedure bij de rechtbank en helpen u een goed en volledig convenant op te stellen. Wij kunnen dit aanbieden tegen een vast laag tarief  (795 euro), omdat wij uw scheiding online kunnen regelen. Daarbij levert u zelf de gegevens aan voor het scheidingsconvenant.

Zelf gegevens aanleveren voor het convenant

Wanneer u bij ons uw scheiding online regelt, levert u zelf de gegevens voor het convenant aan. Deze gegevens plaatsen wij vervolgens voor u in een van onze model-convenanten. Daarbij kunt u gratis gebruik maken van ons model-ouderschapsplan, dat in het geval van minderjarige kinderen meegestuurd moet worden met het echtscheidingsconvenant. De procedure bij de rechtbank duurt vanaf het insturen van de documenten gemiddeld zo’n vier weken. Wilt u meer informatie of u aanmelden voor onze dienstverlening, vul dan het formulier in op onze website. Wij zorgen ervoor dat het scheidingsproces zo spoedig mogelijk wordt opgestart. Onze model-documenten zijn het resultaat van vele jaren ervaring op de scheidingsmarkt en worden voortdurend up-to-date gehouden. scheiden zonder advocaat

FAQ – scheiden


Deze verklaring tekenen partners, wanneer zij het erover eens zijn dat de relatie duurzaam is ontwricht. Dit doen zijn in het bijzijn van een advocaat of notaris. Bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap hoeft een rechter niet te beslissen.

De scheiding van tafel en bed was in het verleden (en heden) een oplossing voor echtparen die niet meer bij elkaar willen wonen,  maar om religieuze of emotionele redenen geen definitieve ontbinding van het huwelijk wensen. Aangezien gehuwden tegenwoordig  niet langer verplicht zijn om samen te wonen, is deze oplossing niet meer echt nodig. De scheiding van tafel en bed ontbindt slechts  de goederengemeenschap. Verder wordt alles afgehandeld als een normale scheiding, dat wil zeggen:

 • verdeling vermogen;
 • alimentatie berekenen;
 • pensioenverevening;
 • uitkoop uit de woning.

Wil één van de echtgenoten alsnog een echte scheiding, dan kan dat als de scheiding van tafel en bed drie jaar heeft geduurd of bij een zodanige mate van wangedrag van de andere partner na één jaar. Uiteraard is het mogelijk om het huwelijk op beider verzoek alsnog te beëindigen.

Het is onze ervaring dat een scheiding gemiddeld zo’n drie tot vier maanden in beslag neemt. In sommige gevallen kan het langer duren.

Het convenant is een document waarin alle relevante afspraken met betrekking tot de scheiding zijn vastgelegd en dat samen het verzoekschrift bij de rechter wordt ingediend.

Het verzoekschrift is de aanvraag van het scheiden door een van de partners of beide partners bij de rechtbank. Er kan sprake zijn van een eenzijdig verzoek door een van de partners of een gezamenlijk verzoek door beide partners.

Een advocaat is noodzakelijk wanneer u gaat scheiden, maar alleen voor de indiening van het begeleidende scheidingsconvenant en ouderschapsplan. Alle afspraken die u tijdens de scheiding met elkaar maakt, legt De ScheidingsMakelaar vast in een overeenkomst: het scheidingsconvenant. Dit document dienen wij samen met een advocaat in bij de rechtbank. De rechtbank moet het scheidingsconvenant vervolgens bekrachtigen. Hierna wordt de scheiding opgenomen in het gemeenteregister om het definitief te maken. Zelf kunt u het scheidingsconvenant niet voorleggen aan de rechter. Het indienen van het convenant door een advocaat bij de rechtbank is in onze prijs inbegrepen.

Partners in een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar en hun kinderen. Deze onderhoudsplicht blijft bestaan ook nadat ze scheiden bestaan. De onderhoudsplicht eindigt wanneer een (ex)partner opnieuw gaat samenwonen of volledig in het eigen onderhoud kan voorzien. De onderhoudsplicht ten opzichte van de kinderen eindigt, wanneer de kinderen 21 jaar oud worden.

Verdelen gemeenschappelijk vermogen bij scheiding

Het Gemeenschappelijk vermogen

Om het gemeenschappelijk vermogen vast te leggen is de peildatum van belang. De Peildatum is de datum waarop de waarde van alle bezittingen wordt berekend. Wettelijk gezien is de peildatum de datum waarop de gemeenschap werd ontbonden (datum indiening verzoekschrift tot echtscheiding), maar partners mogen hier ook onderling over overleggen en per vermogensbestanddeel een datum bepalen.

Gelijke verdeling bij gemeenschap van goederen

Na de ontbinding van de gemeenschap van goederen hebben partners volgens artikel 1:100 BW recht op een gelijk deel. Als een van de partners minder krijgt toebedeeld dan waar hij/zij recht op heeft, wordt deze partner onderbedeeld. De andere partner wordt dan overbedeeld. Standaard geldt een verdeling van 50/50 op de wettelijke peildatum. U kunt er voor kiezen om een overzicht van het gemeenschappelijke vermogen en de verdeling op te laten stellen. U dient daar dan bij de inventarisatie voor te kiezen en de gevraagde gegevens aan te leveren. Bij de vaststelling van het gemeenschappelijk vermogen moet u onder andere denken aan; de eigen woning, roerende goederen, spaargelden en effecten, kapitaal- en spaarverzekeringen en schulden.

Bekijk hier ons stappenplan bij online scheiden


online-scheiden-plus

FAQ – financieel


Vruchtgebruik is het recht waardoor iemand gebruik mag maken van goederen die niet zijn/haar eigendom zijn. Bij scheiding is het mogelijk dat 1 van de partners door bijvoorbeeld een erfenis rechten op vruchtgebruik heeft gekregen voor bijvoorbeeld een woning. Deze rechten vallen niet binnen de gemeenschap van goederen en zijn daardoor niet door de andere partner opeisbaar.

Verknochte goederen zijn bezittingen en schulden die op speciale wijze aan een persoon verbonden zijn. Deze bezittingen en schulden vallen buiten de gemeenschap van goederen wanneer u gaat scheiden. De Hoge Raad stelt hoge eisen aan de voorwaarden voor verknochte goederen, zodat iemand zich niet zonder meer kan beroepen op verknochtheid bij scheiding. Een ontslagvergoeding valt niet onder verknochte goederen; een invaliditeitsuitkering wel.

Partners hebben wanneer zij scheiden over en weer recht op een deel van elkaars aanspraak op ouderdomspensioen conform de ‘Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding’. De WVPS geldt voor zowel gehuwden als geregistreerd partners. WVPS is van regelend recht en regelt de verevening van ouderdomspensioen als volgt: al het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen aan ieder voor 50% toerekenen.

Naast de rechten op elkaars ouderdomspensioen bij scheiden, is er tevens een recht op omzetting van een deel van het nabestaandenpensioen in een bijzonder nabestaandenpensioen ten behoeve van de ex-partner. Deze regeling is vastgelegd in de PensioenWet.

Pensioen en scheiding

Pensioen en online scheiden

Ouderdomspensioen

Partners hebben recht op een deel van elkaars ouderdomspensioen conform de ‘Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding’ ongeacht of er sprake is van huwelijkse voorwaarden. Het is wel zo dat in de huwelijk of partnervoorwaarden expliciet kan worden afgesproken om het pensioen niet of op een andere manier te verevenen. Ongehuwd samenwonenden maken geen aanspraak op basis van de Wet VPS. Zij kunnen wel voor een verrekening kiezen die gelijk staat aan de WVPS. WVPS regelt de verevening van het ouderdomspensioen op de volgende manier: al het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen aan ieder toerekenen voor 50%.

Nabestaandenpensioen

Naast de rechten op ouderdomspensioen, is er ook een recht op omzetting van een deel van het nabestaandenpensioen in een bijzonder nabestaanpensioen en scheidingdenpensioen voor de (ex)partner. Deze regeling ligt vast in de PensioenWet. Bij opbouw van het nabestaandenpensioen op risicobasis is er geen waarde, dus is er ook geen aanspraak, maar kan er onder bepaalde omstandigheden een beroep worden gedaan op Pensioenverweer.

Pensioenverweer

Bij pensioenverweer probeert de financiële zwakkere partner de echtscheiding tegen te houden omdat er geen goede pensioenregeling is getroffen als de (ex)partner komt te overlijden. Er dient dan eerst een voorziening te worden getroffen om het risico af te dekken dat een van de partners er ver op achteruit gaat als de (ex) partner na het huwelijk komt te overlijden.

Melding pensioenfonds

Het pensioenfonds waar het ouderdomspensioen wordt opgebouwd kan natuurlijk niet weten dat u beiden gescheiden bent. Daarom moet u het pensioenfonds (of fondsen als er bij meerdere pensioenfondsen ouderdomspensioen is opgebouwd) binnen twee jaar na de echtscheiding laten weten dat u gescheiden bent en dat het opgebouwde ouderdomspensioen te zijner tijd gesplitst moet worden. U kunt dit formulier alleen of samen met uw ex-partner insturen. Als de melding te laat (dus niet binnen twee jaar) plaatsvindt, dan zal het pensioenfonds het ouderdomspensioen alleen uitkeren aan degene die het heeft opgebouwd. De andere partner heeft dan vervolgens een vordering op degene die het pensioen krijgt uitgekeerd.

Bekijk hier ons stappenplan bij online scheiden

FAQ – financieel


Vruchtgebruik is het recht waardoor iemand gebruik mag maken van goederen die niet zijn/haar eigendom zijn. Bij scheiding is het mogelijk dat 1 van de partners door bijvoorbeeld een erfenis rechten op vruchtgebruik heeft gekregen voor bijvoorbeeld een woning. Deze rechten vallen niet binnen de gemeenschap van goederen en zijn daardoor niet door de andere partner opeisbaar.

Verknochte goederen zijn bezittingen en schulden die op speciale wijze aan een persoon verbonden zijn. Deze bezittingen en schulden vallen buiten de gemeenschap van goederen wanneer u gaat scheiden. De Hoge Raad stelt hoge eisen aan de voorwaarden voor verknochte goederen, zodat iemand zich niet zonder meer kan beroepen op verknochtheid bij scheiding. Een ontslagvergoeding valt niet onder verknochte goederen; een invaliditeitsuitkering wel.

Partners hebben wanneer zij scheiden over en weer recht op een deel van elkaars aanspraak op ouderdomspensioen conform de ‘Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding’. De WVPS geldt voor zowel gehuwden als geregistreerd partners. WVPS is van regelend recht en regelt de verevening van ouderdomspensioen als volgt: al het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen aan ieder voor 50% toerekenen.

Naast de rechten op elkaars ouderdomspensioen bij scheiden, is er tevens een recht op omzetting van een deel van het nabestaandenpensioen in een bijzonder nabestaandenpensioen ten behoeve van de ex-partner. Deze regeling is vastgelegd in de PensioenWet.

Partneralimentatie

Partneralimentatie

Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor partneralimentatie. De partneralimentatieverplichting duurt maximaal 10 jaar, maar is veelal beperkt tot 5 jaar. De alimentatieverplichting eindigt van rechtswege na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaren, maar hierop zijn een drietal uitzonderingen op de 5-jaar periode.

Dit zijn de 3 uitzonderingen op de 5-jaars periode:

– Als u samen kinderen heeft, stopt partneralimentatie pas als het jongste kind 12 jaar is geworden.

– Heeft het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar  geduurd? En krijgt de ex-partner die alimentatie ontvangt, binnen 10 jaar AOW? Dan duurt de alimentatieplicht totdat de ontvanger AOW krijgt.

– Bent u geboren op of voor 1 januari 1970? Duurde uw huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar? En krijgt u over meer dan 10 jaar pas AOW? Dan is de alimentatieduur 10 jaar.

Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn. Een alimentatieverplichting vervalt als de ontvangende ex-partner opnieuw trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat, gaat samenwonen of zelf in zijn/haar levensonderhoud kan voorzien.

Een ScheidingsMakelaar maakt een partneralimentatieberekening volgens de Trema normen die gezamenlijk wordt doorgesproken.

Kinderen en scheiden

Kinderen en scheiden

Voor een kind is een scheiding ingrijpend. Hij of zij moet misschien verhuizen, heeft veel emoties en kan het gevoel hebben te moeten kiezen tussen een van de ouders. Het kost bij veel kinderen tijd om aan de nieuwe omstandigheden te wennen. Bij een online scheiding is het daarom ook van het grootste belang dat ouders genoeg tijd besteden aan de manier waarop zij het ouderschap na de scheiding invulling gaan geven. Om het ouderschap na de scheiding vorm te geven zijn de ouders verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Online scheiden en het ouderschapsplankinderen en scheiden

Als u online gaat scheiden en minderjarige kinderen heeft, bent u verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Naast de verdeling van de zorg, het bedrag aan de kinderalimentatie en de informatie-uitwisseling over belangrijke zaken, kunnen er andere (praktische) afspraken bestaan. Bij Online Scheiden Plus wordt het model-ouderschapsplan gratis meegeleverd bij het echtscheidingsconvenant.

De omgangsregeling

(Minderjarige) kinderen hebben het recht om na een scheiding met beide ouders omgang te hebben. Bij een traditionele omgangsregeling heeft het kind het hoofdverblijf bij een van de ouders en zijn er vast afspraken over de omgang met de andere ouder.

Co-ouderschap

Sommige ouders kiezen voor co-ouderschap, zodat het kind na de scheiding met zowel de moeder als de vader evenveel contact houdt. De zorgtaken worden zo gelijkwaardig mogelijk verdeeld en er is het voordeel dat het kind minder snel vervreemd van één van de ouders. Kinderen en scheiden is een slechte combinatie. Dat blijkt uit veel onderzoek over kinderen in echtscheidingssituaties. Uit onderzoek blijkt ook dat het leed voor kinderen te verkleinen is door er over te kunnen praten. Kinderbegeleidingsprogramma’s zijn daarbij een goede keuze.
Kijk hier voor ons stappenplan bij online scheiden.

FAQ – kinderen


Sinds 1 maart 2009 is een ouderschapsplan verplicht bij een scheiding. De rechter beoordeelt het ouderschapsplan inhoudelijk bij het indienen van het echtscheidingsconvenant. Kinderen hebben het recht hun beide ouders te blijven zien na een scheiding. In de meeste situaties heeft het kind er belang bij om contact te houden met beide ouders. De afspraken die u nu – tijdens uw scheiding – daarover maakt, waarborgen dit recht. Een ouderschapsplan bevat afspraken over:

 • de verdeling van de dagelijkse zorg;
 • het hoofdverblijf van het kind;
 • communicatie en overleg;
 • de verdeling van de kosten voor de kinderen;
 • praktische afspraken over: spullen, verjaardagen, vakanties;
 • alles wat verder voor u van belang is.

Kinderalimentatie is niet aftrekbaar voor de betaler en hoeft niet opgegeven te worden door de ontvanger.

Ja, als u het ouderlijk gezag had tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap houdt u dat ook na de scheiding. U blijft samen verantwoordelijk voor de verzorging en het welzijn van uw kind.

Steeds vaker kiezen gezinnen voor co-ouderschap, waarbij de opvoeding van de kinderen zoveel mogelijk gelijk onder beide ouders wordt verdeeld. Bij een co-ouderschap wonen de kinderen om de beurt bij een van de ouders. Bij een co-ouderschap dragen beide ouders volledige verantwoording voor de zorg voor de kinderen en verdelen ook de kosten. Verrassend misschien, maar co-ouderschap staat niet in de wet geformuleerd. De rechter gaat echter wel akkoord met afspraken tijdens de scheiding die leiden tot het co-ouderschap. Niemand kan tijdens een scheiding een co-ouderschap afdwingen bij een ouder, die dit niet wil. Co-ouderschap werkt daarom alleen als beide ouders op goede voet met elkaar staan en op een constructieve manier over de kinderen kunnen communiceren. Afspraken tussen ouders moeten sinds 1 maart 2009 worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Regeling waarin door de rechter wordt vastgelegd hoe vaak de niet-verzorgende ouder zijn kinderen mag zien nadat de ouder zijn gescheiden.

Scheiding en samenlevingsvorm

Scheiding en samenlevingsvormen

In Nederland gaan we uit van 3 hoofdvormen, namelijk; Huwelijk, Geregistreerd partnerschap en Samenwoners.

Gehuwd in Wettelijke Gemeenschap van Goederen
(Artikel 1:94 lid 1 BW); als partners in het huwelijk zijn getreden zonder het maken van huwelijkse voorwaarden houdt dat in dat alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn behoudens specifiek privévermogen:

 • Verknochte goederen
 • Vermogen verkregen onder een uitsluitingsclausule;
 • Opgebouwde pensioenrechten, waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing is.scheiden

Geregistreerd partnerschap
Bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap geldt hetzelfde als hiervoor beschreven. Als geen partnerschapsvoorwaarden zijn opgesteld, ontstaat de wettelijke gemeenschap van goederen. De wet verevening pensioenrechten bij scheiding is van toepassing.

Opstellen Huwelijkse- of Partnerschapsvoorwaarden
Partners kunnen afwijken van de door de wet vastgelegde gevolgen van hun huwelijk of geregistreerd partnerschap. Zij kunnen hiervoor huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden laten opmaken. De meest voorkomende vormen van afspraken zijn:

 • Koude uitsluiting: de vermogens van de partners blijven gescheiden.
 • Periodiek verrekenbeding: periodiek wordt het overgespaarde inkomen/vermogen verrekend.
 • Finaal verrekenbeding: bij einde van het huwelijk wordt het inkomen/vermogen verrekend.
 • Beperkte gemeenschap: bepaalde goederen en schulden zijn gemeenschappelijk.

Samenleven kan met en zonder contract
In geval van ongehuwd samenwonenden is er omtrent hun samenlevingsverband in de wet niets geregeld en blijft ieder zijn/haar eigen vermogen houden. Middels een samenlevingscontract kunnen partijen aangeven welke goederen en schulden wel gemeenschappelijk zijn en daarnaast kan er sprake zijn van een gezamenlijke aankoop.

Kijk hier voor ons stappenplan bij online scheiden.

FAQ – samenwonen


Nee, partneralimentatie hoeft alleen maar betaald te worden bij een scheiding uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt wel zelf afspraken maken over partneralimentatie in een samenlevingscontract . Ouders zijn bij een scheiding wel verplicht kinderalimentatie te betalen als er minderjarige kinderen in het spel zijn.

Nee, partneralimentatie hoeft alleen maar betaald te worden door koppels die scheiden uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ouders zijn wel altijd verplicht kinderalimentatie te betalen als er minderjarige kinderen in het spel zijn.

De Wet VPS is van toepassing op:

 • gehuwden
 • geregistreerde partners

Ongehuwden kunnen geen aanspraak maken uit hoofde van de Wet VPS. Wel kunnen zij onderling op voorhand afspraken maken. Er is dus niet automatisch een plicht of recht. De onderlinge afspraken kunnen worden vast gelegd in een samenlevingscontract. In dat geval is er sprake van verrekening aangezien verevening alleen geldt indien de Wet VPS van toepassing is.

Samenwoners kunnen wel voor een verrekening kiezen welke gelijk is aan de Wet VPS. Omdat de Wet VPS niet van toepassing is volgt er geen rechtstreekse uitbetaling van de pensioenuitvoerder aan de ex partner tenzij de pensioenuitvoerder dat vrijwillig doet. Over het algemeen zal de pensioengerechtigde het deel aan de ex partner door moeten betalen.

Een ouderschapsplan is sinds maart 2009 verplicht bij elke scheiding waarbij kinderen in het spel zijn. Het is daarom ook verplicht voor samenwoners.

De eigen woning bij scheiding

De eigen woning bij scheiding

De waarde van het huis moet worden bepaald. Daarbij dient men rekening te houden met de hypotheek op de woning. Het saldo is de te verdelen overwaarde.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor afhandeling van de woning:

 • Verkopen
 • Gezamenlijk behouden
 • Toedeling aan een partner

financieringwoning-scheiding

De meeste banken bepalen of ze willen financieren aan de hand van de hoogte van het inkomen en het vermogen van degene die in de woning blijft. De normen van banken en de financieringsmogelijkheden zijn vaak ingewikkeld.

Geen financiering mogelijk?

Is de partner die blijft niet in staat zelfstandig het huis en de hypotheek op zijn of haar naam te krijgen door een tekort aan inkomen dan zijn er andere mogelijkheden:

 • De partner die blijft heeft een openstaande schuld bij degene die vertrekt.
 • Het huis wordt verkocht en de netto-opbrengst wordt verdeeld. In beide gevallen is er een eigenwoningreserve.
 • Beide partners blijven eigenaar en de partner die de woning verlaat trekt voor een periode van 2 jaar alsnog de rente af.

Kijk hier voor ons stappenplan bij online scheiden.

FAQ – woning


De eigenwoningreserve ontstaat bij de verkoop van de eigen woning. Als u voor de eerste keer uw woning verkoopt is de eigenwoningreserve gelijk aan de overwaarde bij de verkoop. De eigenwoningreserve is van invloed op de rente die u mag aftrekken bij aanschaf van een nieuwe woning.

Sinds 1 januari 2004 is de bijleenregeling van kracht. De regering hoopt hiermee huiseigenaren bij verhuizing te ontmoedigen hun overwaarde volledig te gebruiken voor andere zaken dan de financiering van het nieuwe onderkomen. Ook al lijkt de regeling op het eerste gezicht vrij logisch, met deze maatregel worden uw mogelijkheden om te verhuizen anders. Dit vereist een deskundige analyse van de uitgebreide mogelijkheden.

De hypotheekrenteaftrek is ooit ingevoerd voor de financiering van de aankoop, onderhoud en verbetering van de eigen woning. Het voordeel van de renteaftrek was voor veel verhuizende huiseigenaren reden om de volledige aankoop te financieren. Volgens de overheid gebruikten zij de overwaarde liever voor andere zaken zodat zij konden profiteren van maximaal fiscaal voordeel. Door de bijleenregeling wordt u aangemoedigd om de overwaarde in ieder geval grotendeels te gebruiken voor de financiering van uw nieuwe woning.

De overdrachtsbelasting is de belasting die u betaalt als u eigenaar wordt van een onroerend goed. Deze belasting is een percentage van de aankoopsom van het onroerend goed. Voor het huidige percentage raadpleeg de website van de belastingdienst.

Een akte van verdeling wordt over het algemeen opgesteld, wanneer bij scheiden de woning aan een van de echtelieden wordt toebedeeld. In deze akte staat wie de eigenaar van de woning is. Deze akte wordt geregistreerd bij het kadaster.