Hypotheek overnemen bij scheiding

Hypotheek overnemen bij scheiding

Als één van beiden na de scheiding in de woning wil blijven wonen dan is er meestal sprake van uitkoop van de vertrekkende partner.

Nadat er een vermogensopstelling is gemaakt die duidelijk ieders financiële positie na de scheiding weergeeft wordt er beoordeeld door een Hypotheekadviseur of uitkoop mogelijk is. Zo wordt voorkomen dat er een onuitvoerbaar convenant naar de rechtbank gaat.

De hypotheekverstrekker toetst eerst of degene die de woning wil overnemen in staat is met zijn/haar inkomen alleen de hypotheek te betalen. Dit wordt getoetst a.h.v. de gedragscode hypotheken. Degene die de woning overneemt, ook wel blijver genoemd, kan een hogere hypotheek krijgen vergeleken met de aankoop van een geheel nieuwe woning.

Als er sprake is van overwaarde (het verschil tussen de waarde van de woning en de hypotheekschuld) dan heeft de uit te kopen partner recht op de helft daarvan.

Spaarhypotheek/levensverzekering/Beleggingspolis
Hebben jullie één van bovengenoemde polissen dan heeft ieder recht op de helft van de opgebouwde waarde uitgaande van “gemeenschap van goederen”.

Echtscheidingsconvenant
In een echtscheidingsconvenant maakt u bij uw scheiding / beëindiging geregistreerd partnerschap afspraken met uw partner waar u van gaat scheiden. Bijvoorbeeld over de woning en eventuele partneralimentatie. Meestal wordt een compleet financieel overzicht (vermogensopstelling) gegeven van jullie bezittingen en schulden.

Voordat het echtscheidingsconvenant getekend kan worden waarbij de één de verplichting krijgt de woning op zijn/haar naam te zetten en de ander uit te kopen, is ons advies om altijd eerst duidelijkheid te hebben van een Hypotheekadviseur of dit ook realiseerbaar is.

Notaris
In geval van uitkoop is er ook een Notaris noodzakelijk die de helft van de woning op naam van de andere partner kan zetten. Deze weet aan de hand van het convenant precies hoe de op tellen “akte van verdeling er uit moet komen te zien”.

Ontbinden geregistreerd partnerschap

Ontbinden van een geregistreerd partnerschap

Minderjarige kinderen
Heeft u geen minderjarige kinderen dan kunt u direct bij de Gemeente waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan deze laten ontbnden. De Gemeente verlangt wel een verklaring van een advocaat waarin die aangeeft dat aan alle voorwaarden is voldaan. De ScheidingsMakelaar zorgt als onderdeel van de dienstverlening voor een dergelijke verklaring.

Meerderjarige kinderen
Heeft u een minderjarig kind of kinderen dan is de procedure gelijk aan die bij een huwelijk, en is de rechtbank noodzakelijk om het geregistreerd partnerschap te ontbinden.

Belangrijk is verder of er partnerschapsvoorwaarden zijn opgemaakt. Er is dan meestal geen sprake van enige gemeenschap van goederen. Deze partnerschapsvoorwaarden zijn het vertrekpunt bij de gesprekken. Wij helpen jullie om samen goede afspraken te maken.

Er wordt een convenant beëindiging geregistreerd partnerschap opgesteld. Het convenant geeft duidelijkheid over de gemaakte afspraken en verdeling van jullie bezittingen en schulden, over de woning en eventuele partneralimentatie. Meestal wordt een compleet financieel overzicht (vermogensopstelling) opgesteld van jullie bezittingen en schulden wat voorkomt dat er in de toekomst alsnog onduidelijkheid ontstaat over wat er afgesproken is.

Een convenant is niet verplicht, maar het opstellen van een convenant is wel aan te raden. Onze ScheidingsMakelaars stellen altijd een convenant op.

Hypotheekadviseur
Is er sprake van overname van de gezamenlijke woning door één van partijen, dan is er meestal ook een Hypotheekadviseur betrokken. Deze heeft veel baat bij een convenant omdat die de vermogens-positie van beiden na de echtscheiding helder weergeeft. Ook geef deze duidelijkheid of er sprake is van partneralimentatie.

Notaris
In dat geval is er ook een Notaris noodzakelijk die de helft van de woning op naam van de andere partner kan zetten. Deze weet aan de hand van het convenant precies hoe de op tellen “akte van verdeling er uit moet komen te zien”.

Samenlevingscontract ontbinden

Samenlevingscontract ontbinden.

Een samenlevingscontract is meestal opgesteld door een Notaris. Er staat altijd in vermeld hoe het samenlevingscontract kan worden ontbonden.
Vaak zijn dit de volgende mogelijkheden:

– Door opzegging (al dan niet middels aangetekend schrijven) van één van partijen op het tijdstip waarop de opzegging is gedaan.

– Door het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

– Door het overlijden van één van partijen.

De rechter is niet bevoegd om uw samenwoonrelatie te ontbinden. Dit betekent dat u dus ook niet naar de rechtbank hoeft. Onze ScheidingsMakelaars helpen u om goede afspraken te maken en deze op papier te zetten.

Verschillen tussen getrouwd zijn en een samenlevingscontract.

Bij een huwelijk is er sprake zijn van een (beperkte) gemeenschap van goederen of van huwelijksvoorwaarden. Bij “samenwoners” is er geen sprake van enige gemeenschap van goederen.

Dit betekent dat het raadzaam is tijdens de relatie goed vast te leggen wat van wie is. Meestal wordt dat vergeten want partners zitten zeker in het begin “op een roze wolk” en gaan er niet vanuit ooit uit elkaar te gaan. Dat kan bij het uit elkaar gaan de nodige ruzies opleveren.

Een ander verschil is dat er geen zorgplicht (partneralimentatie) is naar elkaar na het verbreken van de relatie.

Ouderlijk gezag
Ben je gehuwd dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag over de kinderen die voor of tijdens het huwelijk zijn geboren en die zijn erkend. Zijn de kinderen erkend maar het ouderlijk gezag is door vader niet aangevraagd dan kan dat alsnog als de ouders uit elkaar gaan.

Pensioenverevening
Bij een huwelijk geldt de wet verevening pensioenrechten bij scheiding die o.a. bepaalt dat je recht hebt op de helft van het tijdens het huwelijk door je partner opgebouwde ouderdomspensioen. Samenwoners hebben dat recht niet. Ieder behoudt zijn eigen opgebouwde ouderdomspensioen. Wel heb je recht als samenwoners die uit elkaar gaan op het nabestaandenpensioen als dit niet op risicobasis is opgebouwd. Dat geldt in principe voor de bedrijfstakpensioenfondsen.

Omgangsregelingen

Omgangsregelingen

Een omgangsregeling is een verzameling afspraken over wanneer en hoe vaak de kinderen bij elke ouder zijn. De ouder bij wie de kinderen het meeste zijn, is de verzorgende ouder. Er bestaat geen beste omgangsregeling. Iedere situatie is anders. De regeling is passend als jullie je er allebei in kunnen vinden en als het goed past bij jullie kinderen.

De Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding
De Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding is op 1 maart 2009 in werking getreden. Belangrijk uitgangspunt van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding is dat de ouders zich samen na de scheiding verantwoordelijk blijven voelen voor de verzorging, de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. Het kind heeft daarbij recht op een gelijkwaardige verzorging van de beide ouders. Zo hebben beide ouders het recht om hun kinderen te verzorgen en op te voeden na de scheiding. Wel is de voorwaarde dat de vader ook het ouderlijk gezag heeft.

Zorgregeling
Er is sprake van een zorgregeling als de kinderen voornamelijk bij één van de ouders (hoofdverzorgende) verblijven. Vaak wisselen geeft voor kinderen een grote belasting en te lang bij één van de ouders verblijven is zeker voor kleine kinderen niet goed. Ze hebben nog niet zo’n besef van tijd en een week lijkt dan een eeuwigheid. Het gaat er dus om een balans hiertussen te vinden.

Co-ouderschap
Co-ouderschap is gedefinieerd door de belastingdienst. We spreken van co-ouderschap als de ouders de zorg van de kinderen min of meer gelijk verdelen na de scheiding. De zorgverdeling moet volgens de belastingdienst zodanig zijn, dat de kinderen bij elke ouder tenminste 3 dagen per week verblijven.

Co-ouderschap vergt wel bepaalde voorwaarden waaraan voldaan moet kunnen worden:

– De ouders wonen na de scheiding op loop- of fietsafstand van elkaar.

– De ouders kunnen goed met elkaar communiceren na de scheiding

– Niet alleen de zorg wordt dus min of meer gelijk verdeeld maar ook de uitgaven t.b.v. de kinderen. Meestal is er sprake van een gezamenlijke kinderrekening.

De ScheidingsMakelaar helpt bij het komen tot een zo optimaal mogelijke omgangsregeling.

alimentatie

Alimentatie

We kennen kinder- en partneralimentatie.

Kinderalimentatie
Ouders zijn wettelijk verplicht om naar draagkracht te voorzien in het levensonderhoud van hun kinderen. Deze plicht bestaat tenminste tot het kind de leeftijd van 21 jaar bereikt. Dit geldt niet alleen tijdens het huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwde samenleving, maar ook na beëindiging hiervan. Tot de leeftijd van 18 jaar spreken we over kinderalimentatie, tussen 18 en 21 jaar van “voortgezette onderhoudsplicht voor levensonderhoud en studie”.

De wet geeft geen bedragen voor de vaststelling van de hoogte van de bijdrage in de kosten van levensonderhoud van kinderen. De kinderen mogen financieel niet de dupe worden van de scheiding.

In de praktijk wordt meestal gebruik gemaakt van het “Rapport Alimentatienormen”, beter bekend als het Trema rapport, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Dit rapport geeft uniforme richtlijnen om o.a. de hoogte van de kinderalimentatie te kunnen vaststellen. Hierbij wordt gekeken naar wat de kinderen hun ouders kosten waarbij rekening gehouden wordt met het welstandsniveau van het gezin. Op basis hiervan levert het Nibud aan de werkgroep tabellen aan, waaruit de kosten van de kinderen kunnen worden afgelezen, en daarmee wordt de financiële behoefte van de kinderen vastgesteld.

Partneralimentatie
De partneralimentatieverplichting duurt maximaal 10 jaar, maar is veelal beperkt tot 5 jaar. De alimentatieverplichting eindigt van rechtswege na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaren, maar hierop zijn een drietal uitzonderingen op de 5-jaar periode.

Dit zijn de 3 uitzonderingen op de 5-jaars periode:

– Als u samen kinderen heeft, stopt partneralimentatie pas als het jongste kind 12 jaar is geworden.

– Heeft het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar  geduurd? En krijgt de ex-partner die alimentatie ontvangt, binnen 10 jaar AOW? Dan duurt de alimentatieplicht totdat de ontvanger AOW krijgt.

– Bent u geboren op of voor 1 januari 1970? Duurde uw huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar? En krijgt u over meer dan 10 jaar pas AOW? Dan is de alimentatieduur 10 jaar.

Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn.

Een ScheidingsMakelaar maakt een kinder- en partneralimentatieberekening volgens de Trema normen die gezamenlijk wordt doorgesproken.

Goedkoop scheiden

Goedkoop scheiden

Goedkoop is duurkoop zegt het spreekwoord. Toch is het best mogelijk de kosten binnen de perken te houden met behoud van kwaliteit. Kies dan in ieder geval voor een ScheidingsMakelaar i.p.v. voor een advocaat.

De laatste jaren kiezen meer en meer stellen er voor “via Internet” te scheiden ook wel online scheiden genoemd. Dit hoeft kwalitatief niet minder te zijn dan met elkaar aan tafel zitten. Niet elke scheiding is financieel ingewikkeld, en als je in grote lijnen al weet hoe je de afspraken wil maken dan scheelt dat natuurlijk ook veel tijd. Van de pakketten die de ScheidingsMakelaar aanbiedt is online scheiden de goedkoopste.

Wij kunnen online scheiden tegen een zeer laag tarief aanbieden omdat u zelf de gegevens aanlevert. Wij zorgen dat u de beschikking krijgt over de juiste documenten. Onze modellen voor convenanten en ouderschapsplannen zijn het resultaat van vele jaren ervaring op de scheidingsmarkt en worden continu gecontroleerd en up-to-date gehouden.

De bemiddeling is in principe hetzelfde als door een ScheidingsMakelaar die met u samen aan tafel zit. Het verschil is dat we enige zelfwerkzaamheid van jullie verwachten en dat de afspraak via een video verbinding verloopt. Een voorwaarde is dat er geen ruzie is. Als dat wel het geval is dan werkt het beter om samen aan tafel te zitten.

Daarbij verzorgt Online-scheiden-plus de verdere afhandeling bij de rechtbank en kan de echtscheiding binnen twee maanden zijn afgehandeld. In sommige gevallen waarbij er haast is b.v. vanwege de aankoop van een nieuwe woning kan dit binnen 4 weken geregeld zijn.

Online-scheiden-plus is geschikt voor: gehuwden en geregistreerd partners.

Subsidie van de overheid (toevoeging)
Soms is het mogelijk met een beperkt inkomen om een zog. toevoeging te krijgen van de overheid. Jullie (of één van jullie) betaalt dan alleen een eigen bijdrage, en bovendien krijg je korting op de griffiekosten van de rechtbank. Meer informatie vind je hierover op www.rvr.org.

Neem contact met ons op als je hierover meer informatie wil.

echtscheiden

Echtscheiden

Zijn jullie getrouwd of is er sprake van een geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen dan is de rechtbank noodzakelijk om het huwelijk of geregistreerd partnerschap te ontbinden.

Bij een geregistreerd partnerschap zonder kinderen zorgen wij voor een verklaring van een advocaat die de Gemeente waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan opdracht geeft om dit te ontbinden.

De ScheidingsMakelaar helpt op een duurzame manier relaties te beëindigen zodat partners ook na de scheiding bereid en in staat zijn om in harmonie met elkaar om te gaan. Wij doen dit voor iedereen die zich bewust is van het feit dat een scheiding voor alle gezinsleden ook een nieuw begin is. Wij spelen hiermee in op het groeiend besef dat respectvol uit elkaar gaan, met oog voor wederzijds belang, een voorwaarde is voor een nieuwe toekomst.

In onze aanpak en benadering stellen wij de mens centraal. Samen bepalen we de randvoorwaarden op basis waarvan we tot gemeenschappelijk afspraken komen. Deze afspraken leggen we vast in een overeenkomst (scheidingsconvenant) waarin optimaal recht wordt gedaan aan de wensen van betrokkenen. In een onzekere periode bieden wij de zekerheid dat wij het scheidingsproces in goede banen leiden. Als bedenkers van het concept hebben wij in de afgelopen 15 jaar bewezen een professionele en betrokken partner te zijn.

Samenwoners

Een samenlevingscontract is meestal opgesteld door een Notaris. Er staat altijd in vermeld hoe het samenlevingscontract kan worden ontbonden.
Vaak zijn dit de volgende mogelijkheden:

– Door opzegging (al dan niet middels aangetekend schrijven) van één van partijen op het tijdstip waarop de opzegging is gedaan.

– Door het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

– Door het overlijden van één van partijen.

De rechter is niet bevoegd om uw samenwoonrelatie te ontbinden. Dit betekent dat u dus ook niet naar de rechtbank hoeft. Onze ScheidingsMakelaars helpen u om goede afspraken te maken en deze op papier te zetten.

Scheiding stappenplan? U en uw partner hebben besloten te gaan scheiden en hebben de intentie om in goed overleg uit elkaar te gaan. In het kennismakingsgesprek kijken we wat we voor u beiden kunnen betekenen. Bekijk onze scheidingspakketten (Koppeling) voor meer informatie over onze dienstverlening.

Echtscheidingsconvenant

Echtscheidingsconvenant 

In een echtscheidingsconvenant maakt u bij uw scheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap afspraken met uw partner waar u van gaat scheiden. Bijvoorbeeld over de woning en eventuele partneralimentatie. Meestal wordt een compleet financieel overzicht (vermogensopstelling) gegeven van jullie bezittingen en schulden.

Een echtscheidingsconvenant is niet verplicht, maar het opstellen van een goed echtscheidingsconvenant is wel aan te raden. Onze ScheidingsMakelaars stellen altijd een scheidingsconvenant op.  Het convenant geeft duidelijkheid over de gemaakte afspraken en verdeling van jullie bezittingen en schulden, en voorkomt dat er in de toekomst alsnog onduidelijkheid ontstaat over wat er afgesproken is.

Samenwoners
Een samenlevingscontract is meestal opgesteld door een Notaris. Er staat altijd in vermeld hoe het samenlevingscontract kan worden ontbonden.

Vaak zijn dit de volgende mogelijkheden:

  • Door opzegging (al dan niet middels aangetekend schrijven) van één van partijen op het tijdstip waarop de opzegging is gedaan.
  • Door het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
  • Door het overlijden van één van partijen.

De rechter is niet bevoegd om uw samenwoonrelatie te ontbinden. Dit betekent dat u dus ook niet naar de rechtbank hoeft. Onze ScheidingsMakelaars helpen u om goede afspraken te maken en deze in een “convenant beëindiging samenwoonrelatie” vast te leggen.

Hypotheekadviseur
Is er sprake van overname van de gezamenlijke woning door één van partijen, dan is er meestal ook een Hypotheekadviseur betrokken. Deze heeft veel baat bij een convenant omdat die de vermogenspositie van beiden na de echtscheiding helder weergeeft. Ook geeft het convenant duidelijkheid of er sprake is van partneralimentatie. Als dat het geval is dan kan de alimentatieplichtige in beginsel minder hypotheek krijgen.

Notaris
In dat geval is er ook een Notaris noodzakelijk die de helft van de woning op naam van de andere partner kan zetten. Deze weet aan de hand van het convenant precies hoe de op tellen “akte van verdeling eruit moet komen te zien”

scheiding aanvragen

Scheiding aanvragen

Zijn jullie getrouwd of is er sprake van een geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen dan is de rechtbank noodzakelijk om het huwelijk of geregistreerd partnerschap te ontbinden.

Bij een geregistreerd partnerschap zonder kinderen zorgen wij voor een verklaring van een advocaat die de Gemeente waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan opdracht geeft om dit te ontbinden.

De ScheidingsMakelaar helpt op een duurzame manier relaties te beëindigen zodat partners ook na de scheiding bereid en in staat zijn om in harmonie met elkaar om te gaan. Wij doen dit voor iedereen die zich bewust is van het feit dat een scheiding voor alle gezinsleden ook een nieuw begin is. Wij spelen hiermee in op het groeiend besef dat respectvol uit elkaar gaan, met oog voor wederzijds belang, een voorwaarde is voor een nieuwe toekomst.

In onze aanpak en benadering stellen wij de mens centraal. Samen bepalen we de randvoorwaarden op basis waarvan we tot gemeenschappelijk afspraken komen. Deze afspraken leggen we vast in een overeenkomst waarin optimaal recht wordt gedaan aan de wensen van betrokkenen. In een onzekere periode bieden wij de zekerheid dat wij het scheidingsproces in goede banen leiden. Als bedenkers van het concept hebben wij in de afgelopen 15 jaar bewezen een professionele en betrokken partner te zijn.

De voordelen van uit elkaar gaan in goed overleg

– Gezamenlijk gemaakte afspraken worden beter nageleefd, waardoor men elkaar niet steeds in de rechtbank hoeft te ontmoeten.

– Het welzijn van de kinderen is een uitgangspunt bij de scheiding, waardoor zij niet tussen wal en schip geraken.

– De verdeling van de gezamenlijke eigendommen gebeurt in overleg en hoeft niet te worden afgedwongen.

– Op de langere termijn overleggen ouders op deze manier beter over de zorg voor hun kinderen.

Scheiding stappenplan? U en uw partner hebben besloten te gaan scheiden en hebben de intentie om in goed overleg uit elkaar te gaan. In het kennismakingsgesprek kijken we wat we voor u beiden kunnen betekenen. Bekijk onze scheidingspakketten voor meer informatie over onze dienstverlening.

scheiding van tafel en bed

Scheiding van tafel en bed

Deze vorm van scheiden betekent dat u voor de wet getrouwd blijft, maar in de praktijk niet langer bij elkaar bent. Deze vorm van scheiden kan een oplossing zijn als u om levensbeschouwelijke of financiële redenen niet wilt scheiden, maar samenwonen niet meer gaat. Het is mogelijk om de vorm van scheiding ongedaan te maken en deze weer om te zetten in een gewoon huwelijk. Een scheiding van tafel en bed kan alleen door de rechter uitgesproken worden.

U blijft wel getrouwd
Met deze vorm van scheiden blijft u getrouwd. U kunt dus niet hertrouwen, omdat het huwelijk niet volledig is ontbonden. Met een ander gaan samenwonen mag wel, maar een notarieel samenlevingscontract is niet toegestaan.

Gevolgen
• de gemeenschap van goederen wordt ontbonden;
• het gezamenlijk ouderlijk gezag blijft in stand;
• het ouderdomspensioen kan worden verdeeld;
• de opbouw van het nabestaandenpensioen loopt door.

Geen scheiding bij geregistreerd partnerschap
U kunt een scheiding van tafel en bed alleen aanvragen als u getrouwd bent. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet mogelijk. U kunt deze scheiding aanvragen als uw relatie zo verstoord is dat het niet meer mogelijk is om nog langer bij elkaar te blijven. Een scheiding van tafel en bed kan de rest van uw leven in stand blijven maar ook op elke moment ongedaan gemaakt worden.

Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed
Indien u uiteindelijk toch besluit helemaal uit elkaar te gaan, dan kunt u de rechter vragen om de ontbinding van uw huwelijk. Dit kan na 3 jaar eenzijdig en binnen 3 jaar met de toestemming van beide partners. Na de ontbinding van het huwelijk is het huwelijk definitief geëindigd en kunnen uw partner en u opnieuw met iemand anders trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Verzoening
Als u toch uw huwelijk wilt herstellen, kunt u zich verzoenen. De scheiding van tafel en bed eindigt definitief door verzoening, wanneer u op gezamenlijk verzoek de verzoening heeft laten inschrijven in het huwelijksgoederenregister. Het huwelijksgoederenregister wordt door de griffie van de rechtbank bijgehouden. Van uw verklaring dat de scheiding van tafel en bed heeft opgehouden te bestaan, wordt door de griffier van de rechtbank in het rechtsgebied waar u gehuwd bent, een akte opgemaakt. De akte moet u zelf ondertekenen of u kunt de akte door een gevolmachtigde laten ondertekenen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie van de rechtbank.