Algemene voorwaarden

1. Op alle diensten van online-scheiden-plus.nl zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het aanvinken van het akkoord in het formulier verklaren partijen bekend te zijn met deze algemene voorwaarden, deze te hebben gelezen en met de inhoud daarvan akkoord te zijn.

2. Online-scheiden-plus is een initiatief van Woya B.V. Woya B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder nummer 5010637, alwaar deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd. In plaats van Woya B.V. wordt hierna gerefereerd aan online-scheiden-plus.nl of opdrachtnemer. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven. Indien naar beiden wordt verwezen zal in de regel gebruik worden gemaakt van de aanduiding partijen.

3. Opdrachtgever kan opdrachtnemer de opdracht geven om een echtscheidingsconvenant op basis van door opdrachtnemer aangeleverde documenten bij de gerechtelijke instanties te doen indienen. Voor het geven van een opdracht is een daartoe strekkend e-mailbericht en/of een betaling voldoende.

4. De opdracht omvat het indienen van een echtscheidingsverzoek, het controleren en indienen van overige overgelegde stukken, communicatie met de advocaat en met de partijen teneinde de echtscheidingsbeschikking te doen inschrijven in het betreffende register.

5. De opdracht die opdrachtgever aan online-scheiden-plus.nl verstrekt ziet uitsluitend op het faciliteren van het zelfstandig opstellen van een document dat de vorm heeft van een echtscheidingsconvenant alsmede het indienen van het door opdrachtgever zelf opgestelde echtscheidingsconvenant.

6. Online-scheiden-plus.nl geeft uitdrukkelijk geen advies over tussen echtlieden te maken afspraken. Online-scheiden-plus.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de inhoud van een echtscheidingsdossier. Opdrachtgever verklaart zich bereid daartoe separaat een document te ondertekenen, waarin uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van enige aansprakelijkheid jegens opdrachtnemer.

7. De opdracht kan door een partij te allen tijde worden beëindigd door toezending van een e-mailbericht. De beëindiging gaat pas in na ontvangst van een bevestiging van deze opzegging. Beëindiging van de opdracht door een of beide partners betekent formeel intrekking van het gezamenlijk verzoek.

8. Elke partij is tot op het tijdstip van de uitspraak bevoegd eenzijdig het gemeenschappelijke verzoek in te trekken.

9. Online-scheiden-plus.nl kan eveneens op elk moment de opdracht beëindigen en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in het geval dat partijen de betaling niet of niet tijdig uitvoeren, de vereiste of verzochte documenten niet of niet tijdig toezenden, zich niet afdoende kunnen legitimeren, of indien online-scheiden-plus.nl reden heeft te twijfelen aan de toestemming van een der partijen.

10. De opdracht eindigt twee maanden na: inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand, de officiële beëindiging van het geregistreerd partnerschap of na ondertekening van het convenant bij beëindiging samenleving, tenzij partijen een latere datum overeenkomen.

11. Om de dienstverlening te vereenvoudigen kan opdrachtnemer opdrachtgever de beschikking geven over de toegang tot een elektronische omgeving (portal). De kosten voor het gebruik van de portal zijn voor rekening van opdrachtnemer. Het recht om van de portal gebruik te maken vervalt nadat de opdracht is geëindigd en/of zes maanden nadat de opdracht is verstrekt.

12. De procedure wordt gevoerd voor de rechtbank naar keuze van de advocaat die online-scheiden-plus.nl inschakelt.

13. Na de echtscheidingsbeschikking is geen hoger beroep mogelijk. Indien partijen de beschikking niet binnen 6 maanden inschrijven vervalt deze en blijft het huwelijk in stand.

14. Partijen dienen te beschikken over minimaal 1 e-mailadres.

15. De communicatie geschiedt uitsluitend via email. Opdrachtgever kan te allen tijde contact opnemen met opdrachtnemer via het e-mailadres info@online-scheiden-plus.nl.

16. Alle berichten gaan gelijktijdig naar de (maximaal 2) opgegeven e-mailadressen

17. Een bericht van een partner aan online-scheiden-plus.nl wordt niet per definitie forward gezonden aan de andere partner. Partners zijn zelfstandig verplicht elkaar op de hoogte te houden van deze berichten.

18.Online-scheiden-plus.nl houdt zich niet bezig met gefinancierde rechtsbijstand.

19. Online-scheiden-plus.nl gaat niet eerder tot indiening van het door opdrachtgever opgesteld echtscheidingsconvenant over dan nadat alle aangegeven documenten en de volledige betaling door online-scheiden-plus.nl zijn ontvangen.

20. Online-scheiden-plus.nl is niet verantwoordelijk voor behandeling, toewijzing of voortgang van een verzoek om gefinancierde rechtsbijstand. Indien een verzoek tot het verlenen van gefinancierde rechtsbijstand wordt afgewezen zal de betreffende partij zelf daartegen bezwaar kunnen maken en eventueel beroep kunnen instellen.

21. Betaling van de opdracht geschiedt middels betaling door een partij. De factuur wordt te allen tijde aan het door partijen opgegeven postadres gezonden.

22. Indien de echtscheiding niet tot stand komt omdat:

a. een partij het verzoek intrekt voordat een beschikking is gegeven; of

b. partijen de echtscheidingsbeschikking niet wensen in te schrijven in de registers; of

c. partijen niet de juiste gegevens aanleveren;

wordt geen restitutie van het reeds betaalde verstrekt. Partijen kunnen in dat geval een nieuw echtscheidingsverzoek indienen.

23. De opdrachtnemer is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens geheim te houden.

24. Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze algemene voorwaarden en de hierbij behorende opdracht – ook voor zover deze uitsluitend door één der partijen als zodanig worden beschouwd – zullen, indien noodzakelijk, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van opdrachtnemer.

25. Op deze algemene voorwaarden en de hierbij behorende opdracht is uitsluitend Nederlands recht en Nederlands Internationaal Privaatrecht van toepassing.